• zh

赛柯微电子有限公司 SECO MICROELECTRONICS CO.,LTD

 

浙江省杭州市临平区星桥街道方兴渡街96号6楼601室

 

电话: +86 13701963427

 

(杭州) 赛柯微电子 Seco Microelectronics Co., Ltd 为意大利 Seco S.p.A. 股份有限公司在亚太区的子公司。

 

微信客服

 

微信

 

知乎

 

我们如何帮助您?

需要 SECO 产品的技术支持?想要更多关于我们的服务的信息?填写此表格,我们随时为您提供服务。

Services
Servizi
QSEVEN
QSEVEN
PRODUCT_Q7-974
PN_Q7-974
PRODUCT_Q7-A36
PN_Q7-A36
PRODUCT_Q7-C26
PN_Q7-C26
PRODUCT_B03
PN_Q7-B03
PRODUCT_μQ7-962
PN_μQ7-962
PRODUCT_Q7-928
PN_Q7-928
PRODUCT_μQ7-A75-J
PN_μQ7-A75-J
PRODUCT_μQ7-A76-J
PN_μQ7-A76-J
PRODUCT_μQ7-C72
PN_μQ7-C72
PRODUCT_MIRA
PN_Q7-C25
SMARC
SMARC
PRODUCT_SM-B69
PN_SM-B69
PRODUCT_SM-B71
PN_SM-B71
PRODUCT_SM-C12
PN_SM-C12
PRODUCT_SM-C93
PN_SM-C93
COM-HPC
COM-HPC
COM EXPRESS
COMEXPRESS
PRODUCT_COMe-B09-BT6
PN_COMe-B09-BT6
PRODUCT_COMe-C89-CT6
PN_COMe-C89-CT6
PRODUCT_COMe-C24-CT6
PN_COMe-C24-CT6
PRODUCT_COMe-C55-CT6
PN_COMe-C55-CT6
PRODUCT_COMe-B75-CT6
PN_COMe-B75-CT6
PRODUCT_COMe-A41-CT6
PN_COMe-A41-CT6
PRODUCT_COMe-C08-BT6
PN_COMe-C08-BT6
PRODUCT_COMe-C42-BT7
PN_COMe-C42-BT7
ETX
ETX
PRODUCT_ETX-A61
PN_ETX-A61
TRIZEPS SODIMM SOM
TRIZEPS SODIMM SOM
MYON MICROMODULE SOM
MYON MICROMODULE SOM
SBC
PRODUCT_SBC-B68-eNUC
PN_SBC-B68-eNUC
PRODUCT_SBC-C90
PN_SBC-C90
PRODUCT_SBC-C61
PN_SBC-C61
PRODUCT_SBC-C41-pITX
PN_SBC-C41-pITX
PRODUCT_SBC-A44-pITX
PN_SBC-A44-pITX
PRODUCT_SBC-992-pITX
PN_SBC-992-pITX
PRODUCT_SBC-C20
PN_SBC-C20
PRODUCT_SBC-A80-eNUC
PN_SBC-A80-eNUC
PRODUCT_SBC-B08
PN_SBC-B08
PRODUCT_SBC-A62-J
PN_SBC-A62-J
SBC
PRODUCT_SBC-C43
PN_SBC-C43
PRODUCT_SBC-C31
PN_SBC-C31
FANLESS EMBEDDED COMPUTERS
FANLESSEMBEDDEDCOMPUTERS
PRODUCT_SYS-D14-MED
PN_SYS-D14-MED
PRODUCT_SYS-B68-IGW
PN_SYS-B68-IGW
PRODUCT_SYS-B68-IPC
PN_SYS-B68-IPC
PRODUCT_Easy Edge
PN_Easy Edge
PRODUCT_SYS-C41-IPC
PN_SYS-C41-IPC
PRODUCT_SYS-
PN_SYS-C90-DS
HMI
HMI
PRODUCT_SYS-B08-7
PN_SYS-B08-7
PRODUCT_SYS-A62-10
PN_SYS-A62-10
PRODUCT_FLEXY VISION 21.5"
PN_FLEXY VISION 21.5
PRODUCT_
PN_FLEXY VISION 7 X86
PRODUCT_FLEXY VISION 10 X86
PN_FLEXY VISION 10 X86
PRODUCT_
PN_FLEXY VISION 13.3 X86
PRODUCT_FLEXY VISION 15.6 X86
PN_FLEXY VISION 15.6 X86
CARRIER BOARD
CARRIER BOARD
PRODUCT_CQ7-A42
PN_CQ7-A42
PRODUCT_CCOMe-C30
PN_CCOMe-C30
STARTER / DEVELOPMENT KIT
STARTER / DEVELOPMENT KIT
PRODUCT_Q7 Starter Kit 2.0
PN_Q7 Starter Kit 2.0
PRODUCT_Q7 DEV KIT 2.0
PN_Q7 DEV KIT 2.0
padre_SMARC DEV KIT
PN_SMARC DEV KIT
padre_COM EXP T7 DEV KIT
PN_COM EXP T7 DEV KIT
padre_COM EXP T6 DEV KIT
PN_COM EXP T6 DEV KIT
PAYMENT SYSTEMS
PAYMENT SYSTEMS

您想联系我们提出其他请求吗?

对于与服务和产品无关的 SECO 集团的所有信息请求,请通过专用部分与我们联系。

赛柯微电子有限公司

浙江省杭州市临平区星桥街道方兴渡街96号6楼601室
+86 13061633354